Castellà  |  

Operacions Disponibles

Sol·licitud d`autorització per a vendre al mercat setmanal ambulant
Sol·licitud d`espais de l`equipament G2M per a activitats de formació
Sol·licitud de baixa per a vendre al mercat setmanal ambulant
Sol·licitud de subvenció projecte MEFO Empreses
Informe Policia Local
Sol·licitud certificat canvi de nom carrer o numeració de finca
Sol·licitud certificats urbanístics
Sol·licitud Comunicació prèvia d`obres
Sol·licitud d`alta de placa de gual permanent Comunitats de propietaris
Sol·licitud d`alta de placa de gual permanent particulars
Sol·licitud de devolució de la fiança per a l`eliminació de residus
Sol·licitud Llicència obra major
Sol·licitud Llicència obra menor amb modificació distribució
Sol·licitud Llicència obra menor sense modificació distribució
Sol·licitud Llicència per a la reparació i/o pintura de façanes
Sol·licitud llicència primera ocupació i devolució de fiances
Comunicació del canvi de titularitat
Comunicació Prèvia Ambiental Municipal (Annex III)
Comunicació prèvia d`espectacles públics i activitats recreatives
Comunicació prèvia d`obertura
Comunicació prèvia de modificació no substancial d`una activitat
Comunicació prèvia de modificació no substancial d`una activitat recreativa
Comunicació prèvia municipal d`establiment no permanent desmuntable
Comunicació prèvia municipal per a activitat recreativa extraordinària
Declaració responsable d`obertura
Declaració responsable en matèria de salut alimentària
Informe urbanístic
Llicència ambiental (Annex II)
Llicència d`espectacles públics i activitats recreatives
Llicència municipal per activitat recreativa extraordinària
Sol·licitud de cessament d`una activitat
Sol·licitud de llicència temporal per a una instal·lació de parada per a F1.
Sol·licitud de llicència temporal per a una instal·lació de parada per a Festa M
Sol·licitud de llicència temporal per a una instal·lació de parada per a MotoGP.
Sol·licitud de participació en l?adjudicació de parcel·les municipals d`horts
Alta en el registre d`entitats municipal
Certificat d`empadronament
Certificat de la inscripció en el registre municipal d`unions estables de parell
Instància general
Justificació subvenció entitats
Queixes i suggeriments
Subvenció entitats
Sol·licitud bonificació casal d`estiu i casal jove
Sol·licitud d`ajut per l`adquisició de llibres
Sol·licitud de bonificacions de l`escola bressol
Sol·licitud de subvenció de la quota integra de l`impost de béns immobles
Ampliació de trams cànon ACA
Baixa del comptador d`aigua
Canvi de domiciliació bancària del rebut d`aigua
Canvi titularitat del comptador d`aigua
Sol·licitud de canvi de tarifa d`aigua
Cens d`animals domèstics de companyia: gats i fures