Castellà  |  

Operacions Disponibles

Adquisició d'una llicència de taxi
Alta en el registre d'entitats municipal
Altes al padró per naixement
Certificat d'empadronament
Certificat de la inscripció en el registre municipal d'unions estables de parell
Inscripció en el registre municipal d'unions estables de parella
Instància general
Justificació subvenció entitats
Moció per al Ple municipal
Modificació de dades al Padró Municipal d'Habitants
Modificació de dades d'una llicència de taxi
Queixes i suggeriments
Sol·licitud de justificació de subvenció per entitats esportives
Sol·licitud de reclamació de responsabilitat patrimonial
Sol·licitud de subvenció per entitats esportives
Subvenció entitats
Transmissió d'una llicència de taxi
Volant individual o de convivència
Alta comptador d'aigua contra incendis
Alta comptador d'aigua d'obres
Alta comptador d'aigua domèstic
Alta comptador d'aigua Industrial i locals
Ampliació dels trams del cànon de l'aigua
Baixa del comptador d'aigua
Canvi de domiciliació bancària del rebut d'aigua
Canvi titularitat del comptador d'aigua
Sol·licitud d'escomesa d'aigua
Sol·licitud de canvi de tarifa d'aigua
Justificació d?ajuts de llibres
Sol·licitud d'ajut per l'adquisició de llibres
Sol·licitud de bonificacions de l'escola bressol
Sol·licitud de subvenció de la quota integra de l'impost de béns immobles
Canvi de titularitat d'un nínxol
Ornamentació de nínxols o columbari al cementiri (làpides, marcs i vidres)
Comunicació prèvia d'espectacles públics i activitats recreatives
Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat recreativa
Comunicació prèvia municipal d'establiment no permanent desmuntable
Comunicació prèvia municipal per a activitat recreativa extraordinària
Declaració responsable en matèria de salut alimentària
Llicència d'espectacles públics i activitats recreatives
Llicència municipal per activitat recreativa extraordinària
Sol·licitud de cessament d'una activitat
Sol·licitud de llicència temporal per a una instal·lació de parada per a F1.
Sol·licitud de llicència temporal per a una instal·lació de parada per a Festa M
Sol·licitud de llicència temporal per a una instal·lació de parada per a MotoGP.
Assabentat d'obres
Sol·licitud d'alta de placa de gual permanent per a comunitats de propietaris
Sol·licitud d'alta de placa de gual permanent per a empreses i comerços
Sol·licitud d'alta de placa de gual permanent per a particulars
Sol·licitud de baixa de la placa de gual permanent
Sol·licitud de certificats urbanístics
Sol·licitud de comunicació prèvia d'obres
Sol·licitud de devolució de la fiança per a l'eliminació de residus
Sol·licitud de llicència d'enderroc
Sol·licitud de llicència d'obra major
Sol·licitud de llicència d'obra menor
Sol·licitud de llicència de connexió a la xarxa general de clavegueram
Sol·licitud de llicència de primera ocupació i devolució de fiances
Sol·licitud de llicència per instal·lació d'una torre grua
Sol·licitud de reposició de placa de gual permanent
Sol·licitud del certificat de canvi de nom carrer o numeració de finca
Informe Policia Local
Plec de descàrrec de multes
Sol·licitud d'ocupació de la via pública
Sol·licitud d'ocupació de la via pública amb taules i cadires
Sol·licitud de parcel·les municipals d?horts
Sol·licitud d'autorització per a vendre al mercat setmanal
Sol·licitud d'espais de l'equipament G2M per a activitats de formació
Sol·licitud de baixa per a vendre al mercat setmanal ambulant
Sol·licitud de subvenció projecte MEFO Empreses
Cens d'animals domèstics de companyia: gats i fures
Cens genètic de gossos amb mostres d'ADN